top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. INLEIDING

In deze algemene voorwaarden lees je de regels voor onze samenwerking bij deelname aan activiteiten van In the Heart of Change of door derden in opdracht van In the Heart of Change te verrichten activiteiten, zoals intensives, ceremonies, workshops, lezingen, teamcoaching, (jaar)trajecten, online programma’s, opleidingen, blended online trajecten, sjamaan en manager dagen.
 

We leggen per dienst uit wat de specifieke regels zijn. Bijvoorbeeld rond de aanmelding en annulering. Daarnaast lees je welke regels voor al onze diensten gelden. Bijvoorbeeld wat je wel en niet van ons kunt verwachten en het gebruik van de oefeningen en materialen. 

Heb je er vragen over? Stel ze gerust via hallo@intheheartofchange.com.

 

2. WIE IS WIE

Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als opdrachtgever, deelnemer of coachee. In bepaalde onderdelen van deze algemene voorwaarden maken we onderscheid tussen zakelijke klanten en particulieren klanten. Een particuliere klant ben je als je deelnemersbijdrage niet aan je werkgever of bedrijf kan doorbelasten. In alle andere gevallen ben je een zakelijke klant.

Lees je ‘In the Heart of Change, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ dan bedoelen we “In the Heart of Change‘’ als handelsnaam van de In the Heart of Change V.O.F., ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 71932208 en gevestigd aan de Johan van Hasseltkade 225 A, 1032 LP te Amsterdam. 

 

3. ALGEMENE VOORWAARDEN – GELDIGHEID EN ANDERE AFSPRAKEN

Wanneer gelden de algemene voorwaarden? 

De algemene voorwaarden horen bij elke (online) activiteit die je bij ons volgt of dienst die door ons wordt geleverd. Ook gelden ze voor de overeenkomsten die we met je sluiten, aanbiedingen die we doen en offertes die we uitbrengen. Als je akkoord geeft op onze offerte of een opdracht voor één van de door ons aangeboden (online) activiteiten of inschrijft voor één van intensives, dan ga je akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn.
 

Wat gebeurt er als een bepaald onderdeel niet geldig is? 

Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet (meer) geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd. Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. We overleggen dan samen hoe we tot een nieuwe afspraak komen en zoeken hierbij aansluiting bij het doel en de strekking van de algemene voorwaarden. 

 

Kan je ook andere afspraken maken? 

Mocht je zelf ook gebruik maken van algemene voorwaarden en daarnaar verwijzen, dan accepteren we jouw algemene voorwaarden niet en zijn ze niet van toepassing. 

Als je andere afspraken wilt maken, geef dit dan bij ons aan. De door jou gewenste afspraken zijn pas geldig als we deze afwijkende afspraken schriftelijk hebben bevestigd en vastgelegd. Dit kan ook per e-mail.

 

4. INTENSIVES, WORKSHOPS EN LEZINGEN

Hoe werkt de aanmelding?

Geplande intensives, workshops en lezingen worden gepubliceerd op de website. Afhankelijk van de activiteit kunnen we na de aanmelding besluiten om een intakegesprek met jou in te plannen. Tijdens het intakegesprek bespreken we met jou of je kan deelnemen aan de gewenste activiteit. Na de aanmelding en eventueel nadat we het intakegesprek hebben afgerond, ontvang je digitaal een factuur met daarop vermeld de betalingstermijn. De aanmelding is dan definitief en daarmee komt de overeenkomst tot stand.  

Kan je jouw deelname aan een intensive, workshop of lezing annuleren? 

Voor de goede organisatie van een intensive, workshop of lezing spreken we als je een zakelijke klant bent het volgende af over annuleringen van de overeenkomst:

 1. Tot 8 weken voor de datum van de intensive, workshop of lezing is het mogelijk tegen betaling van € 50,- aan administratiekosten schriftelijk te annuleren; 

 2. Tot 4 weken voor de datum van de intensive, workshop of lezing storten we 50% van de deelnemersbijdrage terug op het rekeningnummer waarvan je betaald hebt; 

 3. Als je binnen 4 weken voor de intensive, workshop of lezing annuleert, ontvang je niets terug. 

 4. Als derden kosten bij annulering aan ons in rekening brengen, dan komen die kosten voor jouw rekening.

Als je een particuliere klant bent spreken we het volgende af over annuleringen van de overeenkomst:

 1. Tot 5 weken voor de datum van de intensive, workshop of lezing is het mogelijk tegen betaling van € 50,- aan administratiekosten schriftelijk te annuleren;

 2. Tot 2 weken voor de datum van de intensive, workshop of lezing storten we 50% van de deelnemersbijdrage terug op het rekeningnummer waarvan je betaald hebt;

 3. Als je binnen 2 weken voor de intensive, workshop of lezing annuleert, ontvang je niets terug.

Na annulering kunnen geannuleerde plaatsen weer gepubliceerd worden op de website. 

 

5. TEAMCOACHING

Hoe starten jullie met team coaching?  

Voor team coaching sturen we je na een vrijblijvend intakegesprek een offerte. Hierin beschrijven we het doel van de team coaching, wat in de prijs zit inbegrepen en wat niet. Als je ons een schriftelijk akkoord geeft op de offerte en we de opdracht hebben bevestigd is sprake van een overeenkomst. Je kan de offerte schriftelijk ondertekenen, of de bevestiging per e-mail sturen. 
 

Kan je de overeenkomst tussentijds opzeggen?  

Omdat we voor team coaching samen een commitment aangaan en een aantal sessies afspreken om een vooraf bepaald doel te behalen, kan je tussentijds niet opzeggen. Je ontvangt geen restitutie van de factuur. Als je ontevreden bent over de inhoud van de sessies geef dit dan op tijd aan. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

 

6. WAT KAN JE WEL EN NIET VAN ONS VERWACHTEN 

Kwaliteit van intensives, workshops en coachingssessies

We doen ons uiterste best dat onze intensives, workshops en coachingssessies naar beste vermogen te laten verlopen. We zorgen dat we voldoen aan de kwaliteit en eisen die aan een sjamanistisch begeleider en coach gesteld kunnen worden. We kunnen echter geen resultaten beloven. 
 

Als we dat nuttig vinden kunnen we bepaalde onderdelen van de intensives, workshops en coachingssessies door anderen met specifieke kennis en ervaring laten verrichten. We zullen dat zoveel mogelijk vooraf met jou communiceren of op onze website vermelden. Het staat ons vrij om op ieder moment anderen voor een goede uitvoering van de intensives, workshops en coachingssessies aan te laten sluiten of te vervangen of af te zeggen.
 

Als we anderen inschakelen dan spreken we met jou af dat we de door deze anderen gehanteerde (algemene) voorwaarden, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen, mede namens jou mogen accepteren. 
 

Als we voor de uitvoering van de activiteit gegevens van jou nodig hebben, dan zorg jij ervoor dat we op tijd de gegevens van jou ontvangen. Ontvangen we de gevraagde gegevens niet van jou, dan kan het zijn dat we de uitvoering van de overeenkomst moeten opschorten zonder dat je recht hebt op terugbetaling van de deelnemersbijdrage. Als we extra kosten moeten maken om de overeenkomst na de opschorting weer uit te voeren dan brengen we die kosten bij jou in rekening.
 

We doen er alles aan om intensives, workshops en coachingssessies naar ons beste inzicht en vermogen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We zorgen voor een vertrouwde omgeving en vragen jou om onze aanwijzingen op te volgen. We zijn niet aansprakelijk voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn en veiligheid.
 

We zijn geen therapeuten of medisch specialisten. Een traject bij ons kan niet gezien worden als vervanging van therapie of medische behandeling. Als het nodig is, adviseren we je de zorg van een therapeut of andere zorgprofessional. 

 

Wat verwachten we van jou?

We gaan uit van een volwassen instelling van de deelnemers. Jij bent verantwoordelijk voor de beslissing om deel te nemen. Onze trajecten gaan over echte vernieuwing en zijn diepgaand. Om tot vernieuwing te komen is soms heldere confrontatie nodig. 

Als je ervoor kiest om niet bij alle onderdelen van de betreffende activiteit aanwezig te zijn of besluit om niet het hele traject van de betreffende activiteit af te maken, dan blijf je de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd. We zijn niet verplicht om jou de mogelijkheid te bieden om een onderdeel bij te wonen tijdens een latere soortgelijke bijeenkomst. 

Onze intensives en ceremonies zijn gericht op het ‘wakker maken’ van bewustzijn. Dit betekent dat oude ego-systemen en zekerheden worden afgebroken. Bij sommige mensen gebeurt dit schoksgewijs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verwarring die voortkomt uit het loslaten van oude zekerheden. Als het noodzakelijk blijkt na een ceremonie om een tijd rust te nemen dan kunnen financiële en andere consequenties niet op ons verhaald worden. Wij zien het als onze verantwoording om onze deelnemers bij gegrond bewustzijn te brengen en onze begeleiding en nazorg is afgestemd op deze intentie.

Omdat onze intensives diepgaand zijn hebben wij een intake procedure ingericht waarin wij nagaan of de deelnemer geschikt is voor ceremonie. In deze intake wordt gevraagd naar lichamelijke klachten en psychische instabiliteit bij de deelnemer en het familiesysteem van de deelnemer. Wij baseren onze begeleiding op deze informatie. Als relevante informatie niet gedeeld is tijdens de intake dan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van onze aanpak voor de deelnemer.

 

Vertrouwelijkheid

De relatie tussen ons en jou is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. We gaan vertrouwelijk om met de door jou gedeelde persoonlijke informatie tijdens de intensives, workshops en coachingssessies en delen die informatie niet met derden. 

We vragen jou en alle overige deelnemers van de intensives, workshops en coachingsessies om vertrouwelijk met de door ons gedeelde informatie om te gaan. De persoonlijke processen die zich bij de andere deelnemers afspelen zijn privé. We spreken met jou af dat je de identiteit van de andere deelnemers niet met derden deelt. Als je toch informatie met derden deelt, dan kunnen wij jou aanspreken om de veroorzaakte schade aan ons te vergoeden. Uiteraard mag je wel jouw eigen persoonlijke processen met anderen delen.  

Je mag zonder onze toestemming geen foto’s, film- of geluidopnames maken.

 

Privacy

Hoe we met je privacy omgaan, lees je in onze privacyverklaring.

 

7. FACTURERING EN BETALEN

Hoe en wanneer wordt gefactureerd? 

We versturen onze facturen per email. Op de factuur is de betalingstermijn vermeld. De factuur moet je binnen deze termijn aan ons betalen op het bankrekeningnummer dat op de factuur is vermeld.
 

Wat als je te laat betaalt? 

Als je te laat betaalt kunnen we de wettelijke (handels)rente en incassokosten (tenzij je iets anders overeengekomen bent en we dit schriftelijk bevestigd hebben) in rekening brengen. 

Als je niet uiterlijk 2 weken voor de datum van de activiteit betaald hebt, mag je niet deelnemen. Dan blijf je wel de deelnemersbijdrage eventueel vermeerderd met de wettelijke (handels)rente en incassokosten verschuldigd. 

 

8. WAT MAG JE MET DE OEFENINGEN EN MATERIALEN VAN ONS DOEN

Tijdens de intensives, workshops en coachingsessies maken we gebruik van materialen en oefeningen. We vragen van jou dat je voorzichtig en met respect omgaat met de materialen (zoals drums) die je van ons mag gebruiken. Mocht er toch wat stuk gaan dan ben je daarvoor zelf verzekerd (WA-verzekering) en spreken we dat je de schade via jouw verzekering aan ons vergoed.  Als je niet verzekerd bent of de verzekeraar de schade niet wil vergoeden, dan maken we redelijke afspraken met je om de schade aan ons te vergoeden.

De intellectuele eigendomsrechten van de materialen en oefeningen blijven van ons. Je mag de materialen en oefeningen voor eigen gebruik gebruiken. Het is niet toegestaan de oefeningen of materialen te delen met derden, of commercieel te gebruiken.

9. WAT ALS WE DOOR ZIEKTE OF OVERMACHT DE OVEREENKOMST NIET NA KUNNEN KOMEN

In geval van ziekte bij ons of door ons ingeschakelde derden of situaties in de sfeer van overmacht die ons verhinderen in de uitvoering van de overeenkomst, kunnen we het moment van het uitvoeren van de overeenkomst in overleg met jou verplaatsen naar een later tijdstip. Als we de uitvoering van de overeenkomst moeten uitstellen dan geeft dat jou niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en geeft jou geen recht op schadevergoeding. 

Als we de overeenkomst niet uiterlijk binnen 3 maanden na de oorspronkelijke datum kunnen uitvoeren, mogen we en mag jij je de overeenkomst ontbinden zonder dat dit jou recht op schadevergoeding geeft.

Als we nog geen uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven zullen we bij:

 • Particuliere klanten de deelnemersbijdrage restitueren;

 • Zakelijke klanten de deelnemersbijdrage restitueren onder aftrek van reeds gemaakte externe kosten.

Als we al gedeeltelijke uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven zullen we bij:

 • Particuliere klanten de deelnemersbijdrage onder aftrek van het reeds uitgevoerde deel restitueren;

 • Zakelijke klanten de deelnemersbijdrage onder aftrek van het reeds uitgevoerde deel en de reeds gemaakte externe kosten restitueren. 

 

10. WAT DOEN WE ALS JE EEN KLACHT HEBT, JE ONS AANSPRAKELIJK WILT STELLEN, OF EEN (DREIGEND) CONFLICT IS

Onze relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Het heeft onze voorkeur eventuele klachten of conflicten op een constructieve wijze op te lossen. We horen graag zo spoedig mogelijk je feedback, zodat we hier iets mee kunnen doen. 

We - en eventueel door ons ingeschakelde anderen - zijn ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en het werken met dieren (paarden) en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemers hoog in het vaandel staan, toch kunnen we niet alle risico’s wegnemen en je accepteert dat je op eigen risico aan onze activiteiten deelneemt.  

We zijn niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van door jou meegebrachte goederen (zoals kleding, elektronische apparaten en voertuigen). We zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek in of aan de locatie waar of waarin de activiteiten plaatsvinden.  

Als je ons aansprakelijk wilt stellen, dan ontvangen we graag schriftelijk een bericht van je (ingebrekestelling), waarin je goed onderbouwt en met voorbeelden aangeeft waarom je ontevreden bent, of de reden dat je ons aansprakelijk wilt stellen en waarvoor. 

In het bericht moet je ons een redelijke termijn geven om te reageren, eventuele verplichtingen alsnog na te komen en/of eventuele fouten te herstellen, en/of schade te beperken of helemaal te verhelpen.

Pas als het ons niet lukt om er eerst onderling uit te komen, dan zullen we ons geschil voorleggen aan de rechter te Amsterdam. Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomst. 

Als je ons aansprakelijk stelt, dan gelden ook de onderstaande regels: 

Als we aansprakelijk zijn voor schade die bijvoorbeeld ontstaat door het niet nakomen van onze verplichtingen uit de overeenkomst, of op een andere manier, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw. We zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.

We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als de aansprakelijkheid komt door onze opzet of bewuste roekeloosheid. Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid of bij vroegtijdige beëindiging.

bottom of page